Downloads & Software-Updates


宣传册和广告材料

全部显示

Gira Smart Home

订购号 18124 65

PDF, 1.955 Kb

下载

Gira Brand World

订购号 18120 65

PDF, 4.569 Kb

下载

Gira E2

适合中国标准安装方式的全新

PDF, 1.707 Kb

下载

Gira KNX Smart Home

智能楼宇控制的专业产品和应用

订购号 18873 65

PDF, 2.901 Kb

下载

Gira System 55

订购号 18546 65

PDF, 4.585 Kb

下载

Gira G1

订购号 17115 65

PDF, 4.268 Kb

下载

文档,使用说明书

全部显示

按键传感器 4 Komfort 用于 Gira One

使用说明

订购号 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 2.440 Kb

下载

按键传感器 4 Komfort 用于 KNX

使用说明

订购号 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 2.439 Kb

下载

按键接口 Standard/Komfort

使用说明

订购号 5182 00, 5184 00, 5188 00, 5192 00, 5194 00, 5198 00

PDF, 1.659 Kb

下载

通用 LED 调光插件 Komfort

使用说明

订购号 5401 00

PDF, 599 Kb

下载

电涌保护模块

操作说明

订购号 0338 00

PDF, 596 Kb

下载

DALI 网关 Colour 1位, DALI 网关 Colour 2 位

使用说明

订购号 2111 00, 2112 00

PDF, 1.512 Kb

下载

运动传感器加装件 1.10 m / 2.20 m Standard

使用说明

订购号 5373 .., 5375 .., 5379 ..

PDF, 3.711 Kb

下载

取暖设备执行器 Basic 6 位

使用说明

订购号 2114 00

PDF, 1.710 Kb

下载

按键传感器 4 Standard / Komfort System 55

使用说明

订购号 5011 00, 5012 00, 5013 00, 5041 00, 5042 00, 5043 00

PDF, 2.168 Kb

下载